Privacyverklaring

Breedvormendonderwijs.nl is een project van stichting NIVOZ. Daarom leest u hieronder de privacyverklaring van stichting NIVOZ.

Privacy Statement Breedvormendonderwijs.nl

Als u onze website bezoekt of een project bij ons volgt, deelt u persoonsgegevens met ons. Wanneer deze informatie iets over u zegt, dan is deze informatie eenpersoonsgegeven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. De persoonsgegevens worden door ons dan ook met de grootste zorg gebruikt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij stichting NIVOZ veilig zijn en dat wij ons houden aan wet- en regelgevingen transparant zijn over hoe wij met uw gegevens omgaan en waarom wij dit doen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken en voor welk doel. Ook leest u hoelang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij deze gegevens doorgeven en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

‍Verwerken van persoonsgegevens

‍Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets kunnen zeggen over wie u bent. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is uw naam, adres of telefoonnummer. Op het moment dat u een vraag stelt via breedvormendonderwijs@nivoz.nl of een project bij ons volgt, verzamelen wij uw persoonsgegevens. In beide gevallen verzamelen en gebruiken wij van uw persoonsgegevens. Dit noemen wij verwerken. Verwerken houdt onder andere in: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens als u een opdrachtgever, projectdeelnemer, een leverancier of websitebezoeker bent. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van onze eigen medewerkers en ieder ander die contact heeft met stichting NIVOZ.

‍Verantwoordelijkheid Stichting NIVOZ

‍NIVOZ is degene die beslist of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens moet NIVOZ zich onder meer houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens als klant van ons bent of als u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens

‍In de onderstaande tabel geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u klant bent bij ons, als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en als u zich aanmeldt voor de ambassadeurspool.

‍Soorten persoonsgegevens:

Wat voor gegevens zijn dit? 
‍Direct identificerende gegevens zoals Naam, telefoonnummer, e-mailadres. De bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Leveren van de diensten van stichting NIVOZ.
 • Met u in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen.
 • Het afhandelen van uw aanvraag tot informatie.
 • Het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaarplichten.
 • Het voeren van de administratie alsook andere interne beheersactiviteiten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. Mochten wij uw gegevens voor een nieuw doel nodig hebben, en past dat niet binnen de hierboven beschreven doelen, dan vragen wij u om toestemming of baseren ons op een andere grondslag uit de AVG.

Grondslagen van uw verwerking

‍Stichting NIVOZ mag persoonsgegevens alleen verwerken als dit is toegestaan. De AVG geeft aan op welke wijze het voor Stichting NIVOZ is toegestaan om persoonsgegevens te verwerken. Dit noemen we de grondslag voor het verwerken. Stichting NIVOZ verwerkt gegevens op basis van:

 • de door u gegeven toestemming;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van stichting NIVOZ of van een derde.
De door u gegeven toestemming

Als u onze nieuwsbrief ontvangt, gebeurt dat op basis van de door u gegeven toestemming. U geeft uw toestemming vrij en zonder druk door dat uitdrukkelijk aan te geven middels het aanklikken van een checkbox op onze website. U kunt uw toestemming intrekken door op de uitschrijflink te klikken die wij meesturen in elke nieuwsbrief. Het intrekken van toestemming betekent dat daarmee de toekomstige verwerking stopt. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. De verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.  Als u vrijwilliger bij ons bent, gebeurt dit op basis van de door u gegeven toestemming. U geeft uw toestemming vrij en zonder druk door dat uitdrukkelijk aan te geven tijdens de intake. Het intrekken van toestemming betekent dat daarmee de toekomstige verwerking stopt. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. De verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.  Als u contact met ons opneemt voor een vraag met betrekking tot onze diensten, dan verwerken wij ook uw gegevens op basis van deze grondslag. Wij kunnen dan contact met u opnemen om u verder te informeren.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Stichting NIVOZ is verplicht mee te werken als de autoriteiten ons verplichten om gegevens te verstrekken. Er moet dan wel sprake zijn van een rechtsgeldig bevel.

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van stichting NIVOZ of van een derde

NIVOZ heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Bij elk gerechtvaardigd belang maakt NIVOZ een afweging tussen het belang van NIVOZ en uw belang. NIVOZ heeft een gerechtvaardigd belang bij:

 • Het aanbieden van een gastennetwerk. Op deze manier kunnen gasten van NIVOZ ook veilig werken via het netwerk.
 • Het optimaliseren van onze dienstverlening.
Toegang tot uw gegevens

‍NIVOZ beperkt de toegang tot uw gegevens tot die medewerkers die voor de uitvoering van hun functie en taken toegang nodig hebben tot uw gegevens. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op een geautoriseerde wijze doen.

‍Beveiliging van uw persoonsgegevens

Gegevensopslag in de Europese Economische Ruimte (EER) Daarnaast hanteert Mondriaan als uitgangspunt persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Mocht er sprake zijn van gegevensverwerking buiten de EER, dan treft NIVOZ passende maatregelen om te zorgen dat een veilige doorgifte van gegevens plaatsvindt. 

 Verwerkers NIVOZ maakt gebruik van diensten van andere partijen. Deze partijen zijn verwerkers van NIVOZ. NIVOZ geeft instructies aan deze verwerkers wat zij met de persoonsgegevens moeten doen.

‍Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uitgangspunt binnen NIVOZ is dat persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang dat noodzakelijk is voor het beoogde doel. In gevallen waarin een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, geldt deze wettelijke termijn als uiterlijk bewaartermijn. Tenzij de persoonsgegevens geanonimiseerd zijn en uitsluitend gebruikt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden, geldt geen bewaartermijn.

‍Uw rechten

‍Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten. Dit zal hieronder worden toegelicht. Recht op inzage U kunt ons vragen of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kan NIVOZ u inzage geven in de persoonsgegevens die NIVOZ van u heeft.

Recht op rectificatie (correctie) Als uw gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, of de gegevens niet meer ter zake doen voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, mag u NIVOZ vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Recht op verwijdering U heeft ook het recht om NIVOZ te vragen om uw gegevens te laten verwijderen. NIVOZ kan aan dit verzoekgehoor geven als NIVOZ uw gegevens niet langer nodig heeft of vanwege een wettelijke verplichting niet langer moet bewaren. Indien NIVOZ dit verzoek niet kan inwilligen, sturen wij u onze motivatie waarom het verzoek niet kan worden ingewilligd.

Recht op beperking U heeft het recht om NIVOZ te vragende persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. In deze situatie gaat NIVOZ bepaalde gegevens niet meer verwerken of verwerken wij minder gegevens. Dit verzoek kunt u indienen in de volgende gevallen:
a. In afwachting van de beoordeling vaneen correctieverzoek;
b. Indien gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
c. Indien NIVOZ de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
d. In afwachting van de beoordeling vaneen bezwaar.

Recht op data portabiliteit (gegevensoverdracht) U kunt aan NIVOZ vragen gegevens die u in het kader van een overeenkomst met ons heeft gedeeld of die u op grond van uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een digitaal bestandsformaat te ontvangen of over te dragen aan een andere organisatie. NIVOZ kan ook de gegevens direct aan een andere partij verstrekken als dat technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar U heeft het recht aan NIVOZ te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Het is ten eerste van toepassing als NIVOZ persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden waar dat gebeurde zonder toestemming. Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming kunt u de verwerking beëindigen door de toestemming in te trekken. Hiervoor is het niet nodig om bezwaar in te dienen.

Behandeling verzoek Als u één van de hierboven beschreven verzoeken aan NIVOZ heeft gedaan, dan heeft NIVOZ een termijn van één maand om uw verzoek te beantwoorden. NIVOZ kan u vragen uw verzoek om inzage verder te specificeren. NIVOZ heeft de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties de termijn te verlengen met twee maanden. Als een uitzonderingssituatie van toepassing is, informeert NIVOZ u hierover. NIVOZ houdt u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek. Als u een verzoek bij ons indient, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Het is namelijk van groot belang dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Contactgegevens voor vragen en/of verzoeken
‍Voor vragen voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar: Stichting NIVOZ, Batavierenstraat 15 in Rotterdam. Of mailen naar breedvormendonderwijs@nivoz.nl t.n.v. W. van Woerkum.

‍Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door NIVOZ dan kunt u terecht bij:

 1. G. Taus, gegevens via website www.nivoz.nl
 2. De Autoriteit Persoonsgegevens(de Nederlandse toezichthouder)Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 933742509 AJ Den Haag  U kunt op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen, zie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.
‍Wijziging van de privacyverklaring

De tekst van deze verklaring kan door NIVOZ worden gewijzigd. De wijzigingen kondigen wij op onze website aan. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd. Als NIVOZ de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens ingrijpend wil wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan zal NIVOZ aan u eerst opnieuw om toestemming vragen voor deze nieuwe doeleinden.

Publicatiedatum: januari 2023